Privacy Policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Erimover Oy Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Päivitetty 19.5.2020

 

 1. Rekisterinpitäjä

Erimover Oy Ab

Heikkiläntie 4

00210 HELSINKI

www.erimover.fi

info@erimover.fi

Puh. +358 (0)45 167 5255
Y-tunnus: 2569437-9

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Teemu Karjaluoto, teemu.karjaluoto@trainer4you.fi.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Erimover Oy Ab käsittelee, kerää ja ylläpitää henkilötietoja asiakkailtaan, yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät Yhtiön tuottamia palveluita tai tuotteita. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietojen ja yksiselitteinen)
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • Asiakassuhde

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti toteutetun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

 • Asiakkuuteen perustuvan suhteen hoitaminen
 • Asiakasviestintä, myynti- ja markkinointitoimenpiteet
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen ja seuranta

 

Erimover Oy Ab säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Erimover Oy Ab kunnioittaa kaikissa toimissaan jokaisen yksityisyydensuojaa.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja henkilöstörekisterin osalta ovat:

henkilön nimi, (yrityksen nimi ja y-tunnus asiakkaan ollessa yritys), osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

SUP-toimipisteissä rekisteriin tallennetaan asiakasturvallisuuden ylläpitämiseksi lähimmän omaisen nimi ja puhelinnumero sekä tieto asiakkaan henkilökohtaisen vakuutusturvan voimassaolosta.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille EU:n tai ETA:n ulkopuolisille tahoille, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Tietoja voidaan luovuttaa Erimover Oy Ab:n harkinnan perusteella, voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen, Erimover Oy Ab:n yhteistyökumppaneille. Tietoja luovutetaan kuitenkin vain, mikäli et ole kieltänyt tietojen luovuttamista, ja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Erimover Oy Ab:n rekisterin toiminta-ajatusta.

 

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).